Työnohjaus & Konsultaatio

Työnohjaus kuuluu oleellisena osana psykoterapeuttien koulutukseen ja koulutuksen jälkeen ammatilliseen kehittymiseen.

Terapeuttisten taitojen tasoja ovat: menetelmällinen osaaminen; teoriaan perustuva tietäminen, esim kehityspsykologia ja   oman toiminnan , tunteiden ja ajattelun reflektointi samalla kun on työskentelemässä asiakkaansa kanssa. Työnohjaus voi tapahtua myös ryhmässä ja silloin voidaan hyödyntää toisten kokemuksia omassa oppimisessa.

Työuupumisen ehkäisyssä ja terapeutin kuntoutumisessa on työnohjaus tärkeää.

Tarjoan psykoterapian ja hoitosuhteiden työnohjausta sosiaali-ja terveysalan henkilöstölle. Etätyöskentely Teamsin, yms kautta  toimii kokemukseni mukaan hyvin.

Työyhteisöjen johtajat ovat yksinäisiä ongelmallisten tilanteiden kanssa ja voivat uupua työssään. Johtajuuteen keskittyvä työnohjaus on toimiva menetelmä. Työyhteisöjen muutostilanteissa voivat muutoksesta vastuussa olevat henkilöt kehittää omaa ajatteluaan ja ongelmanratkaisuaan konsultaation keinoin